امروز برابر است با :1 تیر 1403

ارائه الگوریتمی جدید برای شناسایی عامل غالب درایجاد اعوجاجهای هارمونیکی درباسبار پی سی سی باکمترین..

Title: ارائه الگوریتمی جدید برای شناسایی عامل غالب درایجاد اعوجاجهای هارمونیکی درباسبار پی سی سی باکمترین نیاز به تخمین امپدانس
Authors: Hamid Reza Karshenas حمیدرضا کارشناس Majid Moradloo مجید مرادلو
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: سهم هارمونیکی DIgSILENT عامل ایجاد هارمونیک Harmonic Contribution تخمین امپدانس Main Harmoic Source Impedance Estimation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید