امروز برابر است با :25 خرداد 1403

A New Method For 3-Phase Direct Converters

Title: A New Method For 3-Phase Direct Converters
Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Mehran Sabahi مهران صباحی Ebrahim Babaee ابراهیم بابایی
Organization: دانشگاه تبریز Tabriz University
Keywords: مبدل ماتریسی Matrix Converter کلیدهای دوطرفه Bidirectional Switches اتصال Scott Scott Connection اتصال Le Blanc Le Blanc Connection

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید