آنالیز و سنتز حالت های چهره با استفاده از شبکه عصبی PNN و مدل فرم پذیر صورت


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: میرهادی سید عربی – علی آقا گل زاده – سهراب خان محمدی


دیدگاهتان را بنویسید