امروز برابر است با :29 خرداد 1403

کنفرانس: هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1382 تهران)

لزوم اصلاحات ساختازي در بخش توزيع (پيكره بندي خصوصي در قالبي دولتي)

بورس برق

روشهاي مناسب براي اثر بخشي بهينه سازي

مديريت ايمني منابع انساني در شركتهاي توزيع بر اساس نظريه تصميم گيري

ديدگاههاي كيفيت توان به هنگام كاربرد لامپهاي كم مصرف در مديريت سمت تقاضا

بررسي بار سرمايشي و سهم آن در پيك بار استان هرمزگان

بازيابي حداكثر بار در شبكه هاي توزيع همراه با حذف بار بهينه با استفاده از هوش مصنوعي

مديريت بار و مصرف در سمت تقاضاي انرژي الكتريكي

بررسي تعرفه مخفف انرژي در مديريت مصرف ساعات پيك مشتركين عمده

بررسي رفتار بار مشتركين خانگي با استفاده از سيستم هاي قرائت خودكار كنتور

آناليز رفتار بار فيدر به منظور اعمال مديريت سمت تقاضا در شبكه هاي توزيع

بررسي سيستم ارزيابي عملكرد و ارائه الگوي مناسب

لزوم مهندسي مجدد مشاغل از ديدگاه رضايت شغلي

بررسي اثرات تعارضات سازماني و عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر عملكرد كاركنان مديريت برق كازرون

بهره گيري ازآمار عملكرد در تعيين سطح كيفي و تشويق پرسنل

عوامل مؤثر در تعيين تعداد پرسنل شركتهاي توزيع نيروي برق

بهره وري و نظام پرداخت كارانه در شركت هاي توزيع نيرو

راهكارهاي اقتصادي براي كاهش اثرات هارمونيكي درايورهاي فركانس متغير

بررسي اقتصادي جايگزيني چراغهاي معمولي ( رشته اي ) با چراغهاي پربازده در روشنايي معابر

بررسي شبهات فني – اقتصادي جايگزيني عمومي لامپ هاي كم مصرف