امروز برابر است با :29 تیر 1403

کنفرانس: هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1382 تهران)

تعيين چگالي احتمال اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني در كابل هاي فشارقوي با استفاده از نرم افزار EMTP

روش بهينه عيب يابي در شبكه هاي توزيع

ارزيابي نت در ترانسفورماتورهاي شبكه هاي توزيع با استفاده از شبكه عصبي و معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

نقش مديريت بهره برداري و تعميرات در شبكه هاي توزيع

بحران تراكم در برق مركز و احداث پست تونلي كمپكت

بررسي روشهاي ارتينگ بتوني براي كاهش مقاومت خاك در سيستمهاي اتصال زمين

بررسي ساختمان ترانسفورماتورهاي خارجي موجود در شبكه هاي توزيع

بررسي علل انفجار ترانسفورماتورهاي ولتاژ در شبكه هاي توزيع

طراحي و ساخت تستر برقگير 20 كيلوولت

بررسي فني بازيافت روغن و افزايش عمر ترانسفورماتورهاي توزيع

بررسي پديده فرورزونانس و تاثير پارامترهاي مؤثر بر آن در ترانسفورماتورهاي توزيع به كمك نرم افزار EMTP

ضرورت سازماندهي خريد و ارتقاء كيفيت تجهيزات بخش توزيع

محافظت تابلوهاي اوت دور در برابر افت ولتاژ ناشي از قطع فيوزهاي كات اوت

مقايسه عملكرد لامپهاي كم مصرف و انواع ديگر از ديدگاه فني و اقتصادي

محاسبه يراق آلات مورد استفاده در شبكه هاي توزيع بر اساس توجيهات فني و اقتصادي

بررسي نقش بالاست الكترونيكي در بهينه سازي مصرف انرژي

بررسي آزمايشگاهي اثرات هارمونيكي لامپهاي كم مصرف و تاثير آن بر روي شبكه

بررسي عوامل مؤثر در فرسودگي روغن ترانسفورماتورها

حذف نويز صوتي ترانسفورماتورها با استفاده از الگوريتمهاي تطبيقي FXLMS و LMS

روابط متقابل بازدارنده ها و بايدها و نبايدها در شبكه هاي توزيع