امروز برابر است با :29 تیر 1403

کنفرانس: هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1382 تهران)

بررسي رفتارها و واكنشهاي اجتماعي مشتركين نسبت به خاموشيها و قطع برق در شهر اهواز

بررسي مشكلات مشتركين شركت توزيع نيروي برق شيراز و ارائه راهكارهاي مناسب

بكارگيري تبديل موجك براي آشكارسازي و طبقه بندي انواع اختلالات كيفيت توان

مقايسه مدلهاي بار در محيط هارمونيكي و شبيه سازي بر روي شبكه كارخانه كاغذ غرب

روش اندازه گيري كيفيت توان در شبكه هاي توزيع و جمع بندي آماري نتايج اندازه گيري مشركين بزرگ برق تهرا

استفاده از جبران سازهاي خازني جهت متعادل سازي ولتاژ و بهبود كيفيت توان

كيفيت توان در ساختار جديد رقابتي

كاربرد فيلترهاي فعال در شبكه هاي توزيع برق

كيفيت توان از ديد مهندسين توزيع

مدلسازي شبكه توزيع برق با نرم افزار ATP جهت بررسي كيفيت توان در حالتهاي مختلف اختلال در شبكه

بهينه سازي شبكه هاي روشنائي موجود و ارزيابي اقتصادي

بررسي اثر مقاومت زمين برقگير اكسيدروي بر تعداد قطعي هاي ناشي از صاعقه در يك خط توزيع

سيستم جامع مهندسي توزيع DSAP و كاربرد آن در تهيه طرح جامع توسعه و اصلاح شبكه توزيع

تجديد آرايش شبكه هاي توزيع براي كاهش تلفات با استفاده از مفهوم نقطه ژرف

گروه هاي خط گرم راهكاري مؤثر در كاهش و حذف خاموشي هاي با برنامه در بخش توزيع

مقايسه يك روش ابتكاري و روش هوشمند جهت مسئله آزادسازي ظرفيت و كاهش تلفات از روش جايابي بهينه نيروگاه

كاهش تلفات تا حد استاندارد هدفي مجهول و دست نيافتني

تعيين محل خطا با استفاده از اختلاف زماني بين دو پيك متوالي به كمك موجك ها

تشكيل ديسپاچينگ فشارضعيف تكميل آخرين حلقه زنجيره مراكز ديسپاچينگ

و كاربرد آن در جايابي خودروهاي عملياتي شركتهاي توزيع برق GPS