امروز برابر است با :8 اسفند 1402

کنفرانس: نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1383 زنجان)

مطا لعات شبيه سازي به منظور بررسي عملكردالگوريتم تعيين آرايش بهينه مشتركين تكفازجهت بالانس بارفازهاي

روش حفاظت از ترانسفورماتور خشك توزيع

بررسي فني واقتصادي سرويس اساسي ترانسفورماتورهاي توزيع شامل تصفيه فيزيكي وشيميائي روغن

مدلسازي عيب هاي داخلي ترانسفورمر با استفاده از MATLAB

الگوريتم طراحي و ساخت ترانسفورماتور تزريق جريان جهت آزمون نوعي ادوات توزيع

ارزيابي عمر عايقي و مقدار پيري ترانسفورماتورهاي قدرت و توزيع در شرايط اضافه بار و تحت تنشهاي حرارتي

پتانسيل كاهش پيك بار شبكه سراسري از طريق بهبود راندمان و نحوه بارگيري از ترانسفورماتورهاي توزيع

محاسبه و بررسي جريان هجومي ناشي از وصل ترانسفورماتورهاي توزيع

بار گذاري بهينه ترانسفورماتورهاي توزيع برق

مقايسه ترانسفورماتورهاي نوع خشك و روغني

بازآرايي بهينة فيدرها جهت نيل به كمترين تلفات، بهترين كيفيت و بيشترين امنيت در توان الكتريكي توزيع

بررسي وقوع پديده فرورزنانس بر اثر کليدزني ناقص در شبکه هاي توزيع نيرو

ارائه يک روش تحليلي جديد در مورد خازن گذاري ثابت بهينه در شبکه هاي توزيع شعاعي

بهينه سازي شبكه هاي توزيع

ارائه روشي نوين در جايابي بهينه پستهاي توزيع به روش الگوريتم ژنتيک (GA)

بررسي نقش اتصالات ثابت در شبكه هاي توزيع وبهينه سازي آن

اولويت بندي فيدرهاي kv20 شبكه توزيع شهرستان ساري جهت بهره برداري بهينه و اتوماسيون

طراحي مدل بهينه روشنايي معابر روستاها و ارزيابي فني و اقتصادي

كاربرد نظريه صف بندي در بهره برداري بهينه از شبكه هاي توزيع نيروي برق

روشي نوين در تجديد آرايش شبکه هاي نا متعادل توزيع با استقاده از جابجايي شاخه ها