امروز برابر است با :20 آذر 1402

کنفرانس: نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1383 زنجان)

بررسي تاثير وصول مطالبات مشتركين در پيشبرد سرمايه گذاري شركت توزيع برق استان اصفهان

بررسي تأثير دوره هاي کوتاه مدت آموزشي بــر کارآئـي کارکنـان از ديـدگاه مديــران

ارائه شاخصي مناسب جهت ارزيابي، تعيين حد بارگذاري و پايداري ولتاژ در فيدرهاي توزيع

تبيين فرهنگ سازماني در شركت توزيع نيروي برق مازندران بر اساس الگوي فرهنگي گرت هافستد

لزوم بازنگري در وضعيت مأمورين قرائت كنتور عادي

بررسي الگوي مديريت تيم سازي بلبين(Belbin)

جايابي بهينه خازن در شبكه هاي فشار ضعيف استان سمنان با استفاره از الگوريتم ژنتيك

برآورد انرژي و بار با استفاده از روش تلفيقي

روش جديدي براي مسير يابي بهينه فيدرهاي فشار متوسط بر اساس الگوريتم ژنتيك(GA)

انجام مطالعات برآورد بار بلند مدت در شهرهاي زنجان و قزوين با استفاده از روش کاربري ارضي

اصلاح ضريب بار با تنظيم ضريب مشاركت مشتركين ديماندي بزرگ

عوامل مهم افزايش زمان خاموشي برق

مقايسه SCC و TCR از ديدگاه هارمونيكهاي تزريقي به شبكه توزيع

بررسي کيفيت توان در قسمتي از شبکه توزيع شيراز

تعادل بار فشار ضعيف با استفاده از توان متوسط مشتركين

مدلسازي رياضي فيلترهاي فعال قدرت بمنظور بهسازي کيفيت توان در شبکه توزيع

گزارش تحليلي نصب خازنهاي فشار ضعيف درشبكه توزيع برق استان كردستان

بررسي اقتصادي و فني اثربخشي بكارگيري كابلهاي خودنگهدار هوايي در بهينه سازي شبكه فشار ضعيف

اضافه ولتاژهاي موجي در شبکة توزيع فشار ضعيف و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن

مقايسه شبكه هاي هوايي و زميني در احداث و بهره برداري