امروز برابر است با :8 اسفند 1402

کنفرانس: نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1383 زنجان)

بررسي عوامل موثر بر تقاضاي انواع انرژي در بخش صنعت استان اصفهان و تخمين كششهاي جانشيني بين آنها

بررسي مشکلات اجرائي و بهره برداري شبکه هاي توزيع در مناطق سردسير

كاهش پيك بار سرمايشي شهرستان بندر عباس با اعمال كنترل مستقيم كولرهاي گازي

شناسائي و تعيين نقاط ضعف و قوت فيدرهاي فشار متوسط

کاربرد GIS در تهيه اطلاعات سيستم های توزيع

روشهاي مدرن دربرنامه ريزي و طراحي شبكه توزيع الكتريكي

بررسي انرژي توزيع نشده مديريت برق ارسنجان

بررسي تاثيرات برقي نمودن چاههاي كشاورزي بر شبكه توزيع

نقش برنامه ريزي در کاهش خاموشي ها

سيستم مديريت حوادث فشار ضعيف (ديسپاچينگ فشار ضعيف)

استفاده از شبکه عصبي در افزايش دقت گيرنده هاي GPS تک فرکانسه پس از حذف اثر SA

بررسي و اصلاح شبکه فشار متوسط شهرهاي زنجان و قزوين با استفاده از نرم افزار DIgSILENT

طرح جامع الکتريکي بافت مرکزي مشهد پيرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) جهت برآورد بار و جايابي بهينه پست ها

امكان سنجي اعمال سيستم اتوماسيون در شبكه هاي توزيع برق ايران

بررسي ضرورته و اصول بهينه اتوماسيون شبكه هاي توزيع

بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق در محدوده شركت توزيع شمالغرب تهران

حفاظت بهينه هوشمند اضافه جريان در سيستمهاي قدرت

حفاظت تجهيزات شبكه هاي توزيع در برابر اضافه ولتاژهاي مخرب سيستم قدرت

بررسي عوامل مؤثر در بروز خطاي فاز به زمين درفيدرهاي شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان و اقدامات اصلاحي ج

استفاده از نتايج اجراي طرح مكانيزاسيون توزيع در بهينه سازي شبكه و بستر سازي براي اتوماسيون