امروز برابر است با :20 آذر 1402

کنفرانس: نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1383 زنجان)

تجديد ساختار صنعت برق

اهداف ، خط مشي ها ودستاوردهاي پروژه تهيه طرح جامع شبكه توزيع شهرهاي زنجان وقزوين

نحوه تخصيص بودجه سرمايه گذاري در شركتهاي توزيع

تشكيل بازار برق و تأثير آن بر عملكرد شركتهاي توزيع

برون سپاري در راستاي ايجاد هماهنگي بين تكنولوژي، استراتژي و ساختار

بررسي عوامل اساسي عدم دسترسي به نرخ خاموشی قابل قبول در توزيع برق شيراز

نقش سرمايه و نيروي انساني در شركتهاي توزيع برق

بررسي ميزان رضايت مشتركين در شركت توزيع نيروي برق مشهد

مديريت مصرف مشتركين خانگي برق

اثرات متقابل تغيير نقطه فروش انرژي به مشتركين صنعتي بزرگ

بررسي مسائل استقرار سيستم مديريت كيفيت ايزو 9000 و اجراي مؤثر آن در شركتهاي توزيع برق

اصلاح روشهاي وصول مطالبات براساس نتايج آماري نظرسنجي هاي عمومي

بهبود سيستم جمع آوري داده ها (آمار و اطلاعات) در شركتهاي توزيع با تأكيد بر صحت داده ها

بانك اطلاعات انرژي و كاربرد آن در مديريت و برنامه ريزي انرژي

پيشنهاد يك روش جهت وصول سريعتر هزينه برق مصرفي

نقش ايمني وبهداشت كار دربهسازي ساختار سازماني صنعت برق كشور

طرح فروش تلفني انشعاب برق تكفاز شهري

عوامل كليدي توسعه ظرفيت پيمانكاران در برونسپاري فعاليتهاي توزيع در برق منطقه اي تهران

چالشهاي فراروي روشهاي عمليات در حوزه بهره برداري شبكه هاي توزيع و راهكارهاي بهبود آن

مشاركت كاركنان در مديريت مشاركتي