امروز برابر است با :31 خرداد 1403

کنفرانس: نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق (1383 زنجان)

Contribution to Distribution System Automation for Diagnosis of Power Quality Disturbances Using Wav

طراحي دقيق پستهاي فوق توزيع20/63 كيلوولت

بررسي تاثير انواع کليدزني در ايجاد فرورزنانس در سيستمهاي الکتريکي

بررسي عملي و شبيه سازي تغييرات رفتاري برقگير با عوامل اثرگذار

طراحي مكانيكي كلاهك مقره هاي پرسلاني بشقابي

طراحي و ساخت نشاندهنده خطا در شبكه 20 كيلوولت

نقش طراحي صحيح و بكارگيري تجهيزات استاندارد درشبكه هاي توزيع در جلوگيري از حوادث در زمان وقوع حوادث

اثرات نامطلوب قطع يک فاز بر تجهيزات شبکه و مشترکين

كليدهاي دو وضعيتي و اتوماسيون بالانس بار ترانسفورماتورهاي توزيع

ارائه راههاي جلوگيري از تركيدن برقگيرهاي فشار متوسط

بررسي پست هاي سيار برق منطقه اي تهران

حفاظت و جلوگيري از سوختن تجهيزات روشنايي

كاربرد تخمين بار پستهاي توزيع در ارزيابي تلفات ترانسفورماتورها و فيدرهاي فشارمتوسط توزيع

بررسي مشكلات سيستم مكانيكي قطع همزمان كات اوت فيوزها و پيشنهاد يك سيستم جايگزين

بررسي و لزوم احداث و جايابي پستهاي فوق توزيع با استفاده از نتايج طرح جامع شبكه هاي 20 كيلوولت

بررسي روشهاي تشخيص مقره هاي پانچ شده توسط دوربين هاي كرونا

ارزيابي ميزان پايداري سازه ها وتجهيزات شبكه هاي برق دربخش توزيع درمقابل زلزله

بررسي آماري اثرات رطوبت و شرايط جوي بر پانچ مقره ها در شركت توزيع نيروي برق مشهد

بررسي توزيع پتانسيل بر روي برقگيرهاي آويزي ZnO

مديريت عملكرد و سنجش آن