نویسنده: Mahmoud Reza Haghifam – Giv Makriyani – Jamal Ismaeelpoor

  • Classification Of Ferroresonance Based On Wavelet Transform And Competitive Neural Network

    Title: Classification Of Ferroresonance Based On Wavelet Transform And Competitive Neural Network Authors: Mahmoud Reza Haghifam محمودرضا حقی فام Giv Makriyani گیو مکریانی Jamal Ismaeelpoor جمال اسماعیل پور Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران Keywords: شبکه عصبی رقابتی Ferroresonance تبدیل موجک Competitive Neural Network پدیده فرورزونانس Wavelet Transform نرم افزار EMTP EMTP Program PSC 2007 22nd […]