نویسنده: Hossein Hosseini -Sohrab Khanmohammadi – Mitra Sarhang zadeh

  • Using Fuzzy Controller For DC Voltage Control In A Statcom

    Title: Using Fuzzy Controller For DC Voltage Control In A Statcom Authors: Seyyed Hossein Hosseini سیدحسین حسینی Sohrab Khanmohammadi سهراب خانمحمدی Mitra Sarhang zadeh میترا سرهنگ زاده Organization: دانشگاه آزاد اسلامی ایران Keywords: سیستم هیبریداستاتکام STATCOM کنترل کننده PI PI Controller کنترل کننده فازی Fuzzy Controller PSC 2007 22nd International Power System Conference – 19-21 […]