نویسنده: Alireza Seifi – Ali Reza Abbasi

  • Ferroresonance Suppression Circuit In Coupling Capacitive Voltage Transformer Using Power Electronic

    Title: Ferroresonance Suppression Circuit In Coupling Capacitive Voltage Transformer Using Power Electronic Devices And Surge Arrester Authors: Alireza Seifi علیرضا سیفی Ali Reza Abbasi علیرضا عباسی Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University Keywords: فرورزونانس Ferroresonance ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی Coupling Capacitive Voltage Transformer مدار خاموش کننده فرورزونانس Ferroresonance Suppression Circuit EMTP/ATP PSC 2007 22nd International Power System […]