Protel schematic


این برنامه شامل ابزار لازم برای طراحی ،ویرایش، تست و چاپ صفحه شماره هایی است که پروژه طراحی شده را دربرمی گیرد.شماره سریال برنامه بشرح زیر است:
Serial:2001993
Passworld (zip) : barq


دیدگاهتان را بنویسید