Industrial Switching and Protection Systems


لينک زير مربوط به يک جزوه در خصوص شبکه های فشار ضعيف و حفاظت الکتريکی مربوطه می باشد و در آن مفاهيم بسيار مهم تاسيسات الکتريکی وجود دارد که مطالعه آن را به تمامی علاقه مندان به شاخه تاسيسات الکتريکی توصيه می شود.( شرکت معتبر سوکومک)


دیدگاهتان را بنویسید