امروز برابر است با :11 مهر 1402

زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع

در سیستم اتوماسیون توزیع. دو نیاز اساسی وجود دارد :یکی گردآوری اطلاعات از خطوط و مقادیر مصرف و رله ها و دیگری ارسال فرامین(کنترل) شرط لازم برای اجراي هر دو نیاز یک زیر ساخت استاندارد برای مخابره اطلاعات می باشد.سیستم های مخابراتی بسیاری برای اتوماسیون توزیع طراحی شده اند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید