زیر ساخت جامع مخابراتی اتوماسیون سیستم توزیع


در سیستم اتوماسیون توزیع. دو نیاز اساسی وجود دارد :یکی گردآوری اطلاعات از خطوط و مقادیر مصرف و رله ها و دیگری ارسال فرامین(کنترل) شرط لازم برای اجراي هر دو نیاز یک زیر ساخت استاندارد برای مخابره اطلاعات می باشد.سیستم های مخابراتی بسیاری برای اتوماسیون توزیع طراحی شده اند.


دیدگاهتان را بنویسید