جایی که می توانید از بعضی درس های قدرت بهره مند شوید


آموزش های خوبی درین ساید گذاشته شده. مثلا لینک برای درس بررسی سیستم های قدرت:rnhttp://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT-KANPUR/power-system/ui/TOC.htmrnقابل توجه است که این لینک توسط اساتید با درجه پرفسور تهیه شده است.


دیدگاهتان را بنویسید