امروز برابر است با :20 آذر 1402

موضوع مقاله PDF: برق قدرت

تجدید ساختارشبکه

يک روش جديد براي اصلاح ضريب قدرت مبدل بوست

مطالعات اقتصادی کاربرد روشنایی دیجیتال درایران

ارائه یک مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشترکین

تعیین مقدار بهینه پاداش برنامه پاسخگویی باراضطراری بااستفاده ازمدل دی آر

کاربرد روش نوین کنترل مستقیم توان در یکسوسازهای پی دبلیو ام برای جبران سازی عدم تعادل ولتاژ و نوسانا

یک روش کارآمد برای تخمین حالت مولفه اصلی وهارمونیکی درشبکه های توزیع شعاعی

محاسبه شاخص های هارمونیکی براساس تبدیل موجک برای یک شبکه توزیع نمونه ومقایسه آنها باشاخصهای متداول

بررسی استرس مدیران در شرکت برق منطقه ای آذربایجان

Demand for New Generation of Insulation Oils

Electrical Parameters Of Phosphorous Spin On Diffusion Of Polysilicon

تخمین نقاط گرم ترانسفورماتورهای 25 کیلو ولت آمپر و 1600 کیلو ولت آمپر نرمال روغنی به روش کلاسیک

محاسبه پارامترهای مدل مشروح آر ال سی ام ترانسفورماتور خشک رزینی جهت تحلیل فرکانس های بالا با …

اصلاح مدل دینامیکی پیل سوختی پی ئی ام با درنظر گرفتن تاثیر دما وتغییر مقاومت داخلی در بارگیری

طرح جدید برای طراحی ترانسفورماتورهای هرمتیک بالشتک گازی با زادیاتورهای وله ای قابل انعطاف

مقایسه آنالیز فنی-اقتصادی سیستمهای انرژی مستقل ازشبکه درسایت طالقان وبررسی آنها با استفاده از …

بررسی علت صدمه ترانسفورماتورهای تعمیری نیروگاه نکا

مدلسازی ترانسفورماتور غیرخطی بااستفاده از مدل هامرشتاین

اثر افزودن اکسیدهای گادولینیم و اینربیم برخواص اکسید بیسموت جهت کاربرد درالکترولیت پیل سوختی

بررسی ومطالعه تستهای گازکروماتوگرافی وکنترل کیفی 300 دستگاه ترانسفورماتور صنایع کشور