امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

Demand for New Generation of Insulation Oils

Title: Demand for New Generation of Insulation Oils
Authors: Behrooz Pahlavanpour بهروز پهلوانپور K. Sundkvist ک ساندکوئیست
Organization: Nynas Naphthenics AB
Keywords: Insulating Oil New IEC Test and Specification Future Oil Inhibitor

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Transformers

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید