امروز برابر است با :30 خرداد 1403

Seismic Fragility Analysis Of Low Voltage Underground Power Cables

Title: Seismic Fragility Analysis Of Low Voltage Underground Power Cables
Authors: Ne’mat Hassani نعمت حسنی Mohammad Safi محمد صافی Mohammad Reza Poor Saber محمدرضا پورصابر Shiro Takada شیرو تاکادا
Organization: Kobe University of Technology
Keywords: Buried Cables Fragility Curve Seismic Damage Power Network

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید