امروز برابر است با :14 اسفند 1402

REDUCING THE FALSE ALARM RATE OF NETWORK ATTACKS

REDUCING THE FALSE ALARM RATE OF NETWORK ATTACKS WITH THE USE OF HONEY POTS TOGETHER WITH AGENT-BASED INTRUSION DETECTION SYSTEM

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید