امروز برابر است با :7 خرداد 1403

Online Medical Assistant (OMA)

Online Medical Assistant (OMA):
A Dynamic Collaborative Web-based Medical Decision-Support
Intelligent System
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید