امروز برابر است با :23 تیر 1403

Microwave filter applying Photonic Crystal Structure

Microwave filter applying Photonic Crystal Structure
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385
Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید