امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

Initial Condition Effect on Ferroresonance Behavior in a Nonlinear Circuit

Title: Initial Condition Effect on Ferroresonance Behavior in a Nonlinear Circuit
Authors: Ahmad Gholami احمد غلامی Mohammad Moradi محمد مرادی
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: Ferroresonance Nonlinear Circuits Power System Modeling Intial Condition

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید