امروز برابر است با :30 تیر 1403

From A 38 mW 12b 100 MS/s Pipelined ADC Design to Less Than a 20 mW One

From A 38 mW 12b 100 MS/s Pipelined ADC Design to Less Than a 20 mW One
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید