امروز برابر است با :7 خرداد 1403

Fast and Perfect Damping of Ferroresonance Oscillations in Coupling Capacitor Voltage Transformers

Title: Fast and Perfect Damping of Ferroresonance Oscillations in Coupling Capacitor Voltage Transformers
Authors: Majid Sanaye Pasand مجید صنایع پسند Firouz Badrkhani Ajaee فیروز بدرخانی آجایی
Organization: دانشگاه تهران-دانشکده برق Tehran University-Electric Engineering Department
Keywords: فرورزونانس CCVT برازش منحنی با کمترین مربعات خطا Ferroresonance Least Squares Curve Fitting

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید