امروز برابر است با :31 خرداد 1403

Estimation of Greenhouse Gas Emissions in Iran’s Electricity Generation Sector

Title: Estimation of Greenhouse Gas Emissions in Iran’s Electricity Generation Sector
Authors: Farshid Zabihiyan فرشید ذبیحیان Alan S.Fung آلان فونگ
Organization: Ryerson University-Canada
Keywords: Greenhouse Gas Emissions GHG Intensity Iran’s Electricity Generation Sector IPCC

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Environment

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید