امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

یک مبدل بوست جدید با کلید زنی نرم و بهره بالا

چکیده-در این مقاله یک مبدل بوست جدید با کلیدزنی نرم و بهره ولتاژ بالا ارائه گردیده است.در مبدل پیشنهادی از یک مدار کمکی شامل یک سوئیچ و یک خازن برای ایجاد شرایط ZVS در سوئیچ ها استفاده می شود.همچنین با استفاده از یک مدار دو برابر کننده ولتاژ در خروجی ترانس فلای بک و سری کردن خروجی آن با خروجی اصلی مبدل بهره مبدل پیشنهادی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی:مبدل بوست,کلیدزنی نرم,ترانس فلای بک,دوبرابرکننده ولتاژ

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید