امروز برابر است با :29 تیر 1403

یک روش کاربردی سریع برای تعیین کات ستهای مینیمم درمطالعات قابلیت اطمینان شبکه های انتقال بااستفاده..

Title: یک روش کاربردی سریع برای تعیین کات ستهای مینیمم درمطالعات قابلیت اطمینان شبکه های انتقال بااستفاده از ماتریس اتصالات شبکه
Authors: Niki Moslemi نیکی مسلمی Ja’far Abbasi جعفر عباسی
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: قابلیت اطمینان کات ست مینیمم مرتبه کات ست مینیمم تشخیص جزایر ماتریس اتصالات شبکه شاخه های سری معادل سری شبکه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید