امروز برابر است با :28 تیر 1403

یک روش ساده جدید برای مکان یابی تی سی اس سی و تی سی پی ای آر برمبنای ضرایب حساسیت باهدف افزایش امنیت

Title: یک روش ساده جدید برای مکان یابی تی سی اس سی و تی سی پی ای آر برمبنای ضرایب حساسیت باهدف افزایش امنیت سیستم قدرت
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Ehsan Nasr Azadani احسان نصرآزادانی Mohsen Jannati محسن جنتی Seyyed Mohammad Mehdi Mirtalaee سیدمحمدمهدی میرطلایی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: ادوات فاکتس FACTS امنیت سیستم قدرت جایابی بهینه

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید