امروز برابر است با :4 خرداد 1403

یک تجربه موفق درانجام مطالعات کم باری درسیستم های به هم پیوسته قدرت

Title: یک تجربه موفق درانجام مطالعات کم باری درسیستم های به هم پیوسته قدرت
Authors: Reza Pouraghababa رضا پورآقابابا Fariborz Eghtedarnia فریبرز اقتدارنیا Mohammad Mehdi Baligh محمدمهدی بلیغ Ebrahim Karimi ابراهیم کریمی
Organization: شرکت برق منطقه ای اصفهان Isfahan Regional Electric Company
Keywords: شبکه کم باری Light Load Deck اضافه ولتاژ Overvoltage توان حقیقی Light Load Coefficients توان راکتیو Power Market ضرایب کم باری بازار برق

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید