امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

یک الگوریتم تکراری جدید برای طراحی فیلترهای FIR فاز-خطی بر پایه روش LS

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی سعادتمند طرزجان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید