یك روش جدید برای مقایسه توابع تبدیل ترانسفورماتور بمنظور تشخیص محل و میزان عیب سیم پیچی ها


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: ابراهیم رحیم پور- دانیال گرزین- هادی كیومرزی


دیدگاهتان را بنویسید