امروز برابر است با :31 خرداد 1403

یك روش ترکیبی جدید برای نمایه گذاری و بازیابی تصاویر با استفاده از روش همبسته نگار موجك،فیدبك تقابلی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی سعادتمند طرزجان – حمید ابریشمی مقدم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید