یك الگوریتم ژنتیكی- عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی سعادتمند طرزجان – محمد اكبرزاده توتونچی


دیدگاهتان را بنویسید