یك الگوریتم برای ساختن شبكه های عصبی كوچك با قدرت تعمیم بالا


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مجید انجیدنی-محمد رضا میبدی


دیدگاهتان را بنویسید