کنترل هماهنگ ترانس مجهز به تپ-چنجر وجبرانگر استاتیکی توان راکتیو بااستفاده از تئوری کنترل نظارتی …


کنترل هماهنگ ترانس مجهز به تپ-چنجر وجبرانگر استاتیکی توان راکتیو بااستفاده از تئوری کنترل نظارتی سیستم های گسسته پیشامد
علی اکبر افضلیان Seyyed Mohammad Noorbakhsh Rezaei سیدمحمد نوربخش رضایی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation


دیدگاهتان را بنویسید