امروز برابر است با :4 تیر 1403

کنترل منابع پراکنده مبتنی براینورتر سه فاز چهارسیمه درحضور بارهای نامتعادل وغیرخطی

Title: کنترل منابع پراکنده مبتنی براینورتر سه فاز چهارسیمه درحضور بارهای نامتعادل وغیرخطی
Authors: Mohammad Esmael Hamedani Golshan محمداسماعیل همدانی گلشن Ismaeel Rok Rok اسماعیل رک رک
Organization: دانشگاه صنعتی اصفهان Isfahan -Industrial University
Keywords: منابع تولید پراکنده Distriuted Resources بار نامتعادل و غیرخطی اینورتر چهار بازویی Unbalance and Nonlinear Load کنترل کننده تناسبی-تشدیدی Four-Leg Inverter Proportional-Resonant Controller

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید