امروز برابر است با :4 خرداد 1403

کنترل مقاوم القایی اشباع پذیر نسبت به تغییرات بار

کنترل مقاوم القایی اشباع پذیر نسبت به تغییرات بار
Aboualfazl Ranjbar No’ee ابوالفضل رنجبرنوعی Meysam Eghtedari Brujeni میثم اقتداری بروجنی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید