امروز برابر است با :30 تیر 1403

کنترل مستقل ناحیه ای بار-فرکانس درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یاقته

Title: کنترل مستقل ناحیه ای بار-فرکانس درسیستمهای قدرت تجدید ساختار یاقته
Authors:Shahram Jadid شهرام جدید Abbas Shiri عباس شیری
Organization: دانشگاه علم وصنعت ایران Sience and Technology University
Keywords: کنترل بار-فرکانس Load-Frequency Control استقلال ناحیه ای Area Autonomy بازار برق Electricity Market خدمات جانبی Ancillary Service

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید