کنترل سطح درام وفشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد


کنترل سطح درام وفشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد
Khour هادی کشوری خور Mohsen Abbasi Jannat Abad محسن عباسی جنت آباد

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation


دیدگاهتان را بنویسید