کنترل دبی خروجی مخزن با استفاده از روش کنترل تطبیقی


چکیده: کنترل ارتفاع و دبی خروجی مخزن یکی از پر کاربرد ترین پروسه ها در صنعت هستند. بدلیل اهمیت این موضوع شیوه های مختلف کنترل برای آن تعریف می شود مانند کنترل پیش بین، کنترل هیسترزیس، کنترل دو نقطه ای، کنترل PID حوزه زمان و فرکانس، کنترل تطبیقی و… . در این پروژه قصد داریم چگونگی کنترل دبی خروجی یک مخزن را به روش کنترل تطبیقی به طور مفصل توضیح دهیم.
کلمات کلیدی: کنترل تطبیقی-Math Lab – PID – simulink-Scaling


دیدگاهتان را بنویسید