امروز برابر است با :3 تیر 1403

کنترل تعقیب مسیر ربات های سریال با شبکه های عصبی

کنترل تعقیب مسیر روبات های سریال با استفاده از شبکه های عصبی
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید