امروز برابر است با :24 فروردین 1403

کنترل برداری موتورالقایی بدون سنسور مبتنی برتخمین گر جدید سرعت فازی تطبیقی

کنترل برداری موتورالقایی بدون سنسور مبتنی برتخمین گر جدید سرعت فازی تطبیقی
Aboualfazl Vahedi ابوالفضل واحدی Hossein Azizi حسین عزیزی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید