کنترل برداری موتورالقایی بدون سنسور مبتنی برتخمین گر جدید سرعت فازی تطبیقی


کنترل برداری موتورالقایی بدون سنسور مبتنی برتخمین گر جدید سرعت فازی تطبیقی
Aboualfazl Vahedi ابوالفضل واحدی Hossein Azizi حسین عزیزی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Automation and Control and Instrumentation


دیدگاهتان را بنویسید