امروز برابر است با :30 تیر 1403

کنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یک موتور-ژنراتور رلوکتانسی با میدان کمکی

Title: کنترل بدون سنسور موقعیت رتور در یک موتور-ژنراتور رلوکتانسی با میدان کمکی
Authors: Seyyed Ebrahim Afjehie سیدابراهیم افجه ای Hessam Amiri حسام امیری
Organization: دانشگاه شهیدبهشتی Shahid Beheshti University
Keywords: موتور سوئیچ رلوکتانس کنترل بدون سنسور میدان کمکی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید