امروز برابر است با :31 خرداد 1403

کنترل اف/وی موتورالقایی بااستفاده از اینورترهای چندسطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO

Title: کنترل اف/وی موتورالقایی بااستفاده از اینورترهای چندسطحی به روش الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات پی اس او
Authors: Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Ali Kashefi Kaviani علی کاشفی کاویانی Abbas Ghayebloo عباس غایب لو Naeem Farrokhnia نعیم فرخ نیا
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: موتور القایی PSO کنترل V/f اینورتر چندسطحی طبقه ای شکل موج پله ای باهارمونیک های مرتبه پایین بهینه شد الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Electric Machines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید