امروز برابر است با :30 تیر 1403

کلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت

Title: کلیدزنی بهینه مقاومت ترمزی توسط روش آتوماتای یادگیری تقویتی جهت پایدارسازی سیستم قدرت
Authors: Ali Akbar Gharahveisi علی اکبر قره ویسی Masoud Rashidinejad مسعود رشیدی نژاد Majid Rostami Shahr Babaki مجید رستمی شهربابکی
Organization: دانشگاه شهیدباهنرکرمان Kerman Shahid Ba Honar University
Keywords: سیستم قدرت مقاومت ترمزی آتوماتای یادگیری تقویتی گسسته آتوماتای یادگیری تقویتی پیوسته آتوماتای یادگیری تقویتی ترکیبی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید