امروز برابر است با :6 مهر 1402

کاربرد اترنت صنعتي درسيستم اسکادا

Title: کاربرد اترنت صنعتي درسيستم اسکادا
Authors: Kaveh Pourmostadam کاوه پورمستدام
Organization: شرکت متن- مرکز توسعه فن آوری نیرو Matn Company-Niroo Technology Development Center
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Dispatching and Telecommunication

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید