امروز برابر است با :25 خرداد 1403

چالشهای عمده صنعت برق دربخش تولید برق باهدف افزایش بهره وری

Title: چالشهای عمده صنعت برق دربخش تولید برق باهدف افزایش بهره وری
Authors: Hamid Reza Poursoltani حمیدرضا پورسلطانی
Organization: شرکت برق منطقه ای خراسان Khorasan Regional Electric Company
Keywords: حاکمیت تصدی گری بهره وری

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Management

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید